Thư cung thỉnh dự lễ Trai Tăng - Pháp Hội Hoa Sen Chánh Pháp tại Houston, Texas

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ CUNG THỈNH

Dự lễ Trai tăng - yểm trợ Giáo dục Phật giáo

Kính bạch Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,

Cộng đồng Phật giáo Việt Nam hình thành tại Hoa Kỳ đã hơn 50 năm. Giữa nền văn minh rực rỡ xứ sở cờ hoa, Tăng Ni chúng con thật may mắn vì đang được tắm mình trong suối nguồn tuệ giác siêu việt của đức Thế tôn, và đang thừa hưởng mạng mạch Phật pháp với nhiều sắc thái sinh hoạt phong phú đa dạng mà chư tôn đức tiền bối đã dày công xây dựng truyền bá. Nhưng ở Houston, Texas, chúng con thấy còn thiếu một chương trình Phật học hàn lâm. 

Trước bối cảnh ấy, chúng con lại nhận được lòng thương tưởng khích lệ ủy thác của chư tôn đức trưởng thượng và đặc biệt là tinh thần cầu học Phật pháp của đông đảo quý Phật tử gần xa; nên chúng con mạo muội phát tâm xây dựng một chương trình Sơ Trung Đẳng Phật Học, lấy tam tạng giáo điển của hai hệ Nam Bắc truyền làm tài liệu y cứ giảng dạy. Đối với Phật sự khó làm này, chúng con biết mình tài hèn phước mọn, tự thân không thể kham nổi. Do đó, chúng con thành tâm mở khóa tu học, thiết lễ trai tăng cúng dường, mong rằng phước chúng như hải sẽ chiêu cảm cho Phật sự khó làm này được thành tựu viên mãn. Buổi lễ sẽ diễn ra trang nghiêm lúc:

11:00 am., thứ Bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024

Tại Nhà hàng Ocean Palace, 11215 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072

Sự hoan hỷ quang lâm của quý Tôn đức là nguồn phước lạc vô lượng cho chúng con. Kính xin quý ngài nhận nơi chúng con lòng biết ơn sâu sắc. Kính chúc quý ngài thường an trong pháp lạc của Như lai.

Đại học Sakya Buddha, ngày 20 tháng 5 năm 2024

Thành tâm cung thỉnh.

T.M. Ban Giáo Thọ

Giám viện Thích Huyền Châu