Ghi danh nhập học

Tôi tên:…………………………………….

Pháp danh: …………………………

Sinh: ngày…….. tháng …….. năm 19……….

Giới tính:         Nam........,         Nữ.......

Email:…………………………………………

Điện thoại:………………………........................

Kính mong Ban Giám Viện cho tôi được ghi danh theo học:

A - CHƯƠNG TRÌNH (gạch dưới chương trình chọn học)

- Sơ - Trung Đẳng Phật Học

- Cao Đẳng Phật Học

B – HÌNH THỨC THAM DỰ (gạch dưới hình thức tham dự)

- Học Tại lớp

- Học Online

- Học Dự thính

Xin gởi về Email: [email protected] 

Tel: (714) 328-6087