Bốn đại Tông chỉ

Bốn đại tông chỉ của Bồ Đề Phật Quốc

1- Thân cận thiện sĩ

2- Lắng nghe chánh pháp

3- Như lý tác ý

4- Pháp tùy pháp hành