Ni viện Bồ Đề Phật Quốc

Văn Tác Bạch Dâng Cúng Già Lam của Thức xoa ma na Thích Nữ Hiền Lương

Kính lạy đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

Kính lạy chư tôn thiền đức Tăng Ni, đại từ chứng giám .

Kính lạy thầy Bổn sư thượng  Huyền hạ Châu, từ bi nạp thọ.

Chúng con là Thức xoa ma na Thích Nữ Hiền Lương, lúc chưa xuất gia người đời thường gọi con là Bác Sĩ Nguyễn Thị Hoàng Lan.

Bây giờ là cuối xuân, sang hạ, mùa Phật Đản đang hiện diện tại phần đất này, khắp nơi vui mừng, hoa lá tươi tốt nở rộ, chim chóc hót vang, vạn vật tưng bừng, hòa chung nhịp điệu với niềm vui đản sanh.

Hôm nay chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch.

***

Kính lạy hiện tiền Tam Bảo.

Chúng con từng nghe rằng:

Vua Tầng Bà Sa La dâng cúng Rừng Trúc lên đức Phật trọn vẹn như nước rót vào ly, nhờ thế mà đời tương lai được thành tựu ngôi Vô Thượng Giác.

Trưởng giả Cấp Cô Độc suốt đời hành bố thí đến khánh kiệt gia sản mà lòng không hối tiếc, nhờ thế thành tựu đời sống chư thiên với 5 oai đức rực rỡ, và cuối cùng cũng được giải thoát luân hồi khổ đau.

Những tấm gương hộ pháp cao quý trong lịch sử Phật giáo, đều là duyên lành giữ gìn giáo pháp Như Lai trụ thế lâu dài để làm lợi ích cho chúng sanh.

Cao quý thay, ngôi Tam Bảo như ruộng phước nhiệm mầu.

Đã từ lâu, chúng con cảm kích tấm lòng xả thân vì đạo của Thầy Bổn Sư của chúng con là Thượng tọa Thích Huyền Châu. Vì thế hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2021, nhằm mùa lễ kỷ niệm Đức Phật Đản sanh lần thứ 2,645 chúng con phát tâm thanh tịnh trong sáng, dâng cúng lên Thầy ngôi nhà số 18042 Villa Park Rd., Villa Park, CA. 92861, United States, để trợ duyên thầy hoằng dương chánh pháp Như Lai.

Riêng về phần con, con mong sao được sống trọn đời vui vẻ tại ni viện này để tu học phật pháp cho đến ngày được về nước Phật và được tiếp tục tu cho đến khi thành chánh đẳng chánh giác.

Đó là tâm nguyện duy nhất của con.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma ha tát.