Tài Liệu

Môn Văn Hóa Giao Tiếp của Giáo sư Dr. Tenzin Dorjee - Bài 1 (9/21/2023).

Môn Văn Hóa Giao Tiếp của Giáo sư Dr. Tenzin Dorjee - Bài 1 (9/21/2023). Thư mục chia sẻ bài học dành cho các Học viên dự bị Lớp Master Triết Học Phật Giáo.

Lớp tiếng Anh của Giảng viên Catherine Kelley - Bài 1 (9/19/2023)

Lớp tiếng Anh của Giảng viên Catherine Kelley - Bài 1 (9/19/2023). Thư mục chia sẻ bài học dành cho các Học viên dự bị Lớp Master Triết Học Phật Giáo.

Dự thảo khóa học của Giáo sư Dr. Tenzin Dorjee

We all belong to various cultural groups, and our culture/s influences how we communicate with others, especially those from different cultures. Notably, intercultural processes permeate our communicative lives in various contexts, from interpersonal to intergroup to media and organization.