Môn Văn Hóa Giao Tiếp của Giáo sư Dr. Tenzin Dorjee - Bài 1 (9/21/2023).

Môn Văn Hóa Giao Tiếp của Giáo sư  Dr. Tenzin Dorjee - Bài 1 (9/21/2023).

Thư mục chia sẻ bài học dành cho các Học viên dự bị Lớp Master Triết Học Phật Giáo:

https://drive.google.com/drive/folders/1FqZXXUEuBvRxTytFZeBabShJaJtgxxEq