VIEN PHAT HOC

Đại giới đàn

Chương trình Tuần Pháp hội Phật đản PL.2565

 21/04/2021

Tuần Pháp hội Phật đản năm nay sẽ được tổ chức trang nghiêm từ ngày 29/5 đến ngày 5/6/2021, tại địa chỉ: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị hãy phát tâm mạnh mẽ, cùng nhau vun trồng ruộng phước thanh tịnh này.

Xem chi tiết

Thư mời Đại lễ lạc thành Ni viện Bồ Đề Phật Quốc, Đại giới đàn Thương Na Hòa Tu và Khai giảng năm học mới

 19/04/2021

Trong vô lượng việc lành, không có việc nào đem lại phước báo lớn hơn việc phát tâm thọ trì thánh giới và tôn tạo già lam phụng thờ Tam bảo. Vì thế gần một năm qua, đạo tràng chúng ta đã cố gắng kiến tạo thêm được ngôi phạm vũ mới lấy tên là Ni Viện Bồ Đề Phật Quốc, tọa lạc tại số 18042 Villa Park Rd, Villa Park, CA 92861. Ni viện là nơi thanh tu cho Ni chúng và trợ duyên cho những sinh hoạt nội bộ góp phần định hình chương trình đại học Phật giáo trong tương lai.

Xem chi tiết

Tiểu sử Tổ sư Thương Na Hòa Tu (Sanakavasa)

 19/04/2021

Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng Tỳ Xá Đa nước Ma Đột La, cha tên Lâm Thắng, mẹ là Kiều Xa Da. Ngài ở trong thai mẹ sáu năm mới sanh. Tục truyền ở Ấn Độ khi nào cỏ Thương Nặc Ca sanh là có một vị thánh nhơn ra đời. Chính khi ngài lọt lòng mẹ thì thứ cỏ ấy cũng mọc lên, vì thế cha mẹ ngài đặt tên là Thương Na Hòa Tu. Lúc đầu, ngài xuất gia làm đồ đệ vị tiên ở núi Tuyết. Ngài tu theo pháp tiên đã được thần thông, sau gặp tổ A Nan, ngài hồi đầu trở về chánh pháp.

Xem chi tiết