Giáo trình lớp Cao đẳng

Thời gian học 3 năm, mỗi năm học 46 tuần, mỗi tuần học 9 giờ

Thứ 2, 4, 6: từ 7:00 pm - 9:00 pm

Thứ 7: từ 2:00 pm – 5:00 pm

1-Kinh Trường bộ

2- Kinh Tương ưng bộ

3- Kinh Trường A hàm

4- Kinh Tăng Nhất A hàm

5- Kinh Pháp Hoa yếu lược

6- Kinh Hoa Nghiêm yếu lược

7- Kinh Lăng Nghiêm yếu lược

8- Kinh Đại Bát Niết Bàn

9- Kinh Lăng Già yếu lược

10- Tánh Không Luận

11- Thành Duy Thức Luận

12- Câu Xá Luận

13- Đại thừa thành nghiệp luận

14- Phật thừa tông yếu luận

15- Đại Thừa Chỉ Quán Luận

16- Trung Quán Luận

17- Thanh Tịnh Đạo Luận

18- Nhân Minh Luận

19- Tập dị môn luận

20- Toát yếu Vi Diệu Pháp

21- Yếu chỉ Thiền tông

22- Yếu chỉ Mật tông

23- Yếu chỉ Tịnh độ tông

24- Yếu chỉ Luật tông