Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

THÔNG TIN MỚI

Chương trình Tuần Pháp hội Phật đản PL.2565

Tuần Pháp hội Phật đản năm nay sẽ được tổ chức trang nghiêm từ ngày 29/5 đến ngày 5/6/2021, tại địa chỉ: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị hãy phát tâm mạnh mẽ, cùng nhau vun trồng ruộng phước thanh tịnh ...

Chi tiết

Thư mời Đại lễ lạc thành Ni viện Bồ Đề Phật Quốc, Đại giới đàn Thương Na Hòa Tu và Khai giảng năm học mới

Trong vô lượng việc lành, không có việc nào đem lại phước báo lớn hơn việc phát tâm thọ trì thánh giới và tôn tạo già lam phụng thờ Tam bảo. Vì thế gần một năm qua, đạo tràng chúng ta đã cố gắng kiến tạ...

Chi tiết

Tiểu sử Tổ sư Thương Na Hòa Tu (Sanakavasa)

Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng Tỳ Xá Đa nước Ma Đột La, cha tên Lâm Thắng, mẹ là Kiều Xa Da. Ngài ở trong thai mẹ sáu năm mới sanh. Tục truyền ở Ấn Độ khi nào cỏ Thương Nặc Ca sanh là có một vị thánh nhơn ra đời. ...

Chi tiết
HÌNH ẢNH