Điện thư Phân ưu - Mẫu thân Thượng tọa Giáo thọ sư Thích Minh Lợi

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Kính gởi Thượng tọa Thích Minh Lợi, Phó giám viện đặc trách tiểu bang Texas, Giáo thọ sư Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, và toàn thể tang gia hiếu tử Ban tổ chức tang lễ.

 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, vô cùng kính tiếc khi hay tin:

Hương linh cố mẫu Nguyễn Thị Điệu, nguyên sinh năm 1941 tại Quảng Ngãi, Việt Nam, đã mãn phần ngày 20/2/2024 (nhằm ngày 11/01/Giáp Thìn).

Ban giáo thọ và toàn thể Học viên các khóa Sơ Trung Đẳng, Cao Đẳng, Chuyên Khoa A Tỳ Đàm và Master Triết Học Phật Giáo xin chắp tay hướng về quê hương Quảng Ngãi, Việt Nam, thành kính phân ưu và gởi lòng bi mẫn sâu sắc đến Thượng tọa và toàn thể môn đồ hiếu quyến.

Bởi túc duyên nhiều đời, cụ bà đã hoan hỷ cúng dường cho Phật pháp một hạt giống bồ đề, một vị Thượng tọa đạo phong tinh tấn trang nghiêm. Chúng tôi tin rằng, nhờ công đức ấy hương linh cụ bà sống thác linh thiêng an nhiên tự tại.
Cúi xin đại chúng đồng gia tâm cầu nguyện và hồi hướng cho hương linh cụ bà sớm tiêu diêu tịnh độ.

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

 California, ngày 01 tháng 3 năm 2024

TM-Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc

Giám viện

Tỳ kheo Thích Huyền Châu