Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích – Lần 13 (Ngày 26/5/2021)


Trưa ngày 23/5/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 120 phần cơm cho bệnh nhân già yếu tại Phụ Thọ, Phú Thịnh, và Phú Mỹ, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Trong thời gian nay, Việt Nam đang hạn chế nhiều sinh hoạt cộng đồng để né tránh Covil-19, nhưng tại các vùng thôn quê khó khăn, thì những sinh hoạt của Bát Cơm Hương Tích vẫn có thể đem đến nhiều người niềm an ủi.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: