Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Hình ảnh Lễ dâng cúng và Lạc thành Ni viện Bồ Đề Phật Quốc


Ngày 29 tháng 5 năm 2021, nhằm mùa lễ kỷ niệm đức Phật đản sanh lần thứ 2,645 Thức xoa ma na Thích Nữ Hiền Lương (Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Lan) dâng cúng lên đức Phật và thầy Bổn sư Thích Huyền Châu ngôi nhà số 18042, Villa Park Rd, Villa Park, CA 92861, United States, để Thầy thành lập Ni viện trợ duyên hoằng dương chánh pháp Như lai.

Ni viện Bồ Đề Phật Quốc sinh hoạt thuận theo Bốn đại tông chỉ: Thân cận thiện sỹ, Lắng nghe Chánh pháp, Như lý tác ý và Pháp tùy pháp hành. Ni viện là nơi thanh tu cho Ni chúng và trợ duyên cho những sinh hoạt nội bộ góp phần định hình chương trình đại học Phật giáo trong tương lai.

Dưới đây là vài hình ảnh trong lễ Lạc thành: