Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích – Lần 12 (Ngày 16/5/2021)


Trưa ngày 16/5/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân già yếu tại Phụ Thọ, Phú Thịnh, và tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Chương trình Bát Cơm Hương Tích học theo hạnh nguyện của đức Thích Ca phát tâm chăm sóc người bệnh. Nếu người bệnh ấy biết tu tập thì công đức thật là vô lượng. Vì thế Phật dạy:

“Sở dĩ Như Lai xuất hiện ở đời là vì những người khổ đau, không ai giúp đỡ này. Cúng dường cho sa-môn, bà la môn bệnh hoạn và người già cô độc, nghèo khó thì sẽ được phước vô lượng, sở nguyện như ý. Ví như nước năm sông chảy vào biển cả, phước này cũng nhiều như thế. Nhờ đó, công đức từ từ viên mãn và có thể đắc đạo. (Kinh Tăng nhất A-hàm).

Nhìn vào hình ảnh chúng ta cũng có thể cảm nhận được phần nào công đức cao đẹp này. Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được: