Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích – Lần 11 (Ngày 9/5/2021)


Sáng ngày 9/5/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho người gia neo đơn không và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Thế Tôn dạy:

“Nếu có chúng sanh cúng thí đồ ẩm thực được mười món công đức:

1.    Được thọ mạng.

2.    Được sắc đẹp.

3.    Được sức lực.

4.    Được vô ngại biện tài an ổn.

5.    Được vô sở úy.

6.    Không có các sự biếng nhác, mọi người kính ngưỡng.

7.    Mọi người đều yêu thích.

8.    Có đủ phước báo lớn.

9.    Mạng chung sanh lên trời.

10.  Mau chứng Niết Bàn.

Đó gọi là cúng thí đồ ẩm thực được mười điều công đức.”

Xin chắp tay cầu nguyện cho quý mạnh thường quân, quý thiện nam tín nữ hữu công đều sẽ thành tựu 10 công đức như trên.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được: