Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích – Lần 8 (Ngày 25/4/2021)


Sáng ngày 25/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Nhìn vào những hình ảnh, chúng ta cũng đủ thấy bữa ăn được tổ chức tươm tất như thế nào.

Chúng ta ai cũng khó khăn, nhưng trong khó khăn chúng ta biết vận dụng trí tuệ để thực hành bố thí đúng thời thì phước báo thật to lớn.

Như thế nào là đúng thời? Phật dạy: “Thí cho đúng lúc, có 5 thời điểm:

1. Cho kẻ từ xa mới tới,

2. Cho kẻ sắp đi xa,

3. Cho kẻ tật bệnh,

4. Cho lúc mất mùa đói kém,

5. Cơm mới hay quả mới chín, trước phải cúng cho người tinh tấn trì giới, nhiên hậu mình mới dùng”.

Bát Cơm Hương Tích hướng đến người bệnh khổ là hành bố thí đúng thời như lời Phật dạy vậy.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được: