Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích – Lần 6 (Ngày 11/4/2021)


Sáng ngày 11/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Tuần này bệnh nhân dùng cơm với nhiều món thơm ngon hơn. Nhìn bát cơm thấy được tấm lòng hoan hỷ thanh tịnh của người làm nên nó. Cho nên tuần này “hương tích” lan tỏa gần xa, một bà lão neo đơn mù mắt, nhờ người dắt đến tận nơi để xin “bát cơm” đong đầy công đức.

Đúng như lời Phật dạy cho vua nước Phòng Đức rằng: “Này đại vương! Nếu ai muốn cầu phước báo thù thắng vi diệu, thì khi làm bố thí, hãy khởi lòng từ không giết hại, xa lìa đố kỵ, chánh kiến tương ứng, xa rời những việc bất thiện, thọ trì giới cấm, gần gũi bạn lành, đóng bít cửa đường ác, khai mở con đường sanh thiên, lợi mình lợi người, và giữ tâm bình đẳng. Nếu ai có thể làm bố thí như thế, thì đó là sự bố thí chân chánh, là phước điền lớn lao.”
Chương trình Bát Cơm Hương Tích đang từng bước hướng đến thành tựu những phẩm tích cao quý như trên.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được: