Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích – Lần 5 (Ngày 4/4/2021)


Sáng ngày 4/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Tuần này bệnh nhân dùng cơm với nhiều món chế biến thật ngon lành. Đông đảo Phật tử địa phương phát tâm công quả. Người lớn thì lo việc trai soạn, trẻ em thì tụng Kinh Phổ Môn cầu Bồ tát Quán Thế Âm cứu khổ cho các bệnh nhân. Quý mạnh thường quân thì thanh tịnh cúng dường.

Bát cơm Hương tích với công đức thanh tịnh như thế, thật đúng như lời Phật dạy:

Thí, hội đủ các phước

Lại đạt đệ nhất nghĩa.

Ai hay nhớ bố thí,

Liền phát tâm hoan hỷ.

Cho nên chúng tôi tin rằng quả phước sẽ đến với hội chúng đúng như lời kinh dạy: “Thí chủ đàn việt khi bố thí, thân hoại mạng chung, sanh lên trời Tam thập tam, ở đó có năm sự kiện hơn hẳn các chư thiên khác. Những gì là năm?

Thứ nhất, dung mạo hào quý, oai thần, ánh sáng.

Thứ hai, tự tại với những gì ước muốn, không điều gì mà không thỏa mãn.

Thứ ba, nếu đàn việt thí chủ sanh trong loài người, thường gặp gia đình phú quý.

Thứ tư, có nhiều của cải.

Thứ năm, lời nói được mọi người nghe theo, làm theo.”

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được: