VIEN PHAT HOC

Ni viện Bồ Đề Phật Quốc

Hình ảnh Lễ dâng cúng và Lạc thành Ni viện Bồ Đề Phật Quốc

 03/06/2021

Ngày 29 tháng 5 năm 2021, nhằm mùa lễ kỷ niệm đức Phật đản sanh lần thứ 2,645 Thức xoa ma na Thích Nữ Hiền Lương (Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Lan) dâng cúng lên đức Phật và thầy Bổn sư Thích Huyền Châu ngôi nhà số 18042, Villa Park Rd, Villa Park, CA 92861, United States, để Thầy thành lập Ni viện trợ duyên hoằng dương chánh pháp Như lai.

Xem chi tiết