VIEN PHAT HOC

CD- Diệu Hạnh Quán Âm

 • Khai Thị Pháp Quán Âm
 • Lưu Việt Hùng
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631158687-khai-thi-phap-quan-am.jpg
 • {"title":"Khai Th\u1ecb Ph\u00e1p Qu\u00e1n \u00c2m","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"","singer":"2","casi":"L\u01b0u Vi\u1ec7t H\u00f9ng"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631158556-khai-thi-phap-quan-am.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631158556-khai-thi-phap-quan-am.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631158556-khai-thi-phap-quan-am.mp3
 • Diệu Hạnh Quán Âm
 • Gia Huy
 • https://i.ytimg.com/vi/QWibee6yMj4/sddefault.jpg
 • {"title":"Di\u1ec7u H\u1ea1nh Qu\u00e1n \u00c2m","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"","singer":"4","casi":"Gia Huy"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631158972-dieu-hanh-quan-am.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631158972-dieu-hanh-quan-am.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631158972-dieu-hanh-quan-am.mp3
 • Từ Bi Tịnh Thủy
 • Đan Kim
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631159050-tu-bi-tinh-thuy.jpg
 • {"title":"T\u1eeb Bi T\u1ecbnh Th\u1ee7y","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"","singer":"3","casi":"\u0110an Kim"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631159050-tu-bi-tinh-thuy.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159050-tu-bi-tinh-thuy.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159050-tu-bi-tinh-thuy.mp3
 • Diệu Lực Vô Tác
 • Nguyên Khang
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631159123-dieu-luc-vo-tac.jpg
 • {"title":"Di\u1ec7u L\u1ef1c V\u00f4 T\u00e1c","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"","singer":"5","casi":"Nguy\u00ean Khang"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631159123-dieu-luc-vo-tac.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159123-dieu-luc-vo-tac.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159123-dieu-luc-vo-tac.mp3
 • Thuyền Từ Bát Nhã
 • Diễm Liên
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631159202-thuyen-tu-bat-nha.jpg
 • {"title":"Thuy\u1ec1n T\u1eeb B\u00e1t Nh\u00e3","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"","singer":"1","casi":"Di\u1ec5m Li\u00ean"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631159202-thuyen-tu-bat-nha.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159202-thuyen-tu-bat-nha.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159202-thuyen-tu-bat-nha.mp3
 • Năm Đóa Tâm Hương
 • Gia Huy
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631159289-nam-doa-tam-huong.jpg
 • {"title":"N\u0103m \u0110\u00f3a T\u00e2m H\u01b0\u01a1ng","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"","singer":"4","casi":"Gia Huy"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631159289-nam-doa-tam-huong.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159289-nam-doa-tam-huong.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159289-nam-doa-tam-huong.mp3
 • Hạnh Phúc Hoang Sơ
 • Mai Yên Vy
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631159391-hanh-phuc-hoang-so.jpg
 • {"title":"H\u1ea1nh Ph\u00fac Hoang S\u01a1","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"","singer":"6","casi":"Mai Y\u00ean Vy"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631159391-hanh-phuc-hoang-so.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159391-hanh-phuc-hoang-so.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159391-hanh-phuc-hoang-so.mp3
 • Diệu Âm Thánh Tượng
 • Lê Hồng Quang
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631159471-dieu-am-thanh-tuong.jpg
 • {"title":"Di\u1ec7u \u00c2m Th\u00e1nh T\u01b0\u1ee3ng","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"","singer":"7","casi":"L\u00ea H\u1ed3ng Quang"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631159471-dieu-am-thanh-tuong.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159471-dieu-am-thanh-tuong.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159471-dieu-am-thanh-tuong.mp3
 • Đêm Hải Trình
 • Diễm Liên
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631159535-dem-hai-trinh.jpg
 • {"title":"\u0110\u00eam H\u1ea3i Tr\u00ecnh","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"","singer":"1","casi":"Di\u1ec5m Li\u00ean"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631159535-dem-hai-trinh.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159535-dem-hai-trinh.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159535-dem-hai-trinh.mp3
 • Soi Bóng Từ Tâm
 • Nguyên Khang
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631159622-soi-bong-tu-tam.jpg
 • {"title":"Soi B\u00f3ng T\u1eeb T\u00e2m","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"","singer":"5","casi":"Nguy\u00ean Khang"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631159622-soi-bong-tu-tam.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159622-soi-bong-tu-tam.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631159622-soi-bong-tu-tam.mp3