VIEN PHAT HOC

CD- Hoa khai kiến Phật

 • Vũ Khúc Vô Thường
 • Ngọc Hạ
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631156644-vu-khuc-vo-thuong.jpg
 • {"title":"V\u0169 Kh\u00fac V\u00f4 Th\u01b0\u1eddng","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110\u1eddi ng\u01b0\u1eddi trong cõi m\u1ed9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENh\u01b0 làn gió tho\u1ea3ng qua\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETh\u1edf ra quên hít vào\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110ã hóa thành ki\u1ebfp sau.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EVô th\u01b0\u1eddng nh\u01b0 qu\u1ef7 \u0111ói\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECu\u1ed3ng t\u1ea5u giai \u0111i\u1ec7u say\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EV\u0169 khúc tàn kinh d\u1ecb\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENh\u01b0 bóng ch\u1edbp chi\u1ec1u mây.   \u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.0in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EL\u1eeda h\u1eddn trào lên m\u1eaft\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.0in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECháy \u0111\u1ecf cõi phù vân\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.0in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EXô h\u1ed3n v\u1ec1 ma gi\u1edbi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.0in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECho s\u1edbm rã hình hài.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENh\u1ea5t tâm l\u1ea7n chu\u1ed7i h\u1ea1t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENi\u1ec7m ni\u1ec7m t\u1eeb tâm kh\u1edfi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENi\u1ec7m ni\u1ec7m A Di \u0110à \u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENi\u1ec7m ni\u1ec7m \u0111\u1ebfn nh\u1ea5t tâm.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EÁnh tâm quang v\u1eeba sáng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETh\u1ea5y chân lý vô th\u01b0\u1eddng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETàn canh qua cõi m\u1ed9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENg\u01b0\u1eddi lên \u0111ài liên hoa.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"11","casi":"Ng\u1ecdc H\u1ea1"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631156644-vu-khuc-vo-thuong.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631156762-vu-khuc-vo-thuong.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631156762-vu-khuc-vo-thuong.mp3
 • Nam mô A Di Đà
 • Nguyên Khang
 • https://i.ytimg.com/vi/QWibee6yMj4/sddefault.jpg
 • {"title":"Nam m\u00f4 A Di \u0110\u00e0","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EKh\u1ed5 \u0111au bao n\u0103m tháng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EVì m\u1ed9ng \u01b0\u1edbc bình sinh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETh\u0103ng tr\u1ea7m qua bao ki\u1ebfp\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110au kh\u1ed5 v\u1eabn còn \u0111ây\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EM\u1ed9t chi\u1ec1u nhìn lên tóc\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETh\u1ea5y ch\u1edbm màu suy hao\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EVô th\u01b0\u1eddng, thiên s\u1ee9 \u0111\u1ebfn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110âu là cõi \u0111i v\u1ec1?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EBên tr\u1eddi tây có l\u1ed1i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENh\u1ea5t tâm ni\u1ec7m Di \u0110à\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EKhi\u1ebfp thai sanh v\u1eeba d\u1ee9t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ELi\u1ec1n \u0111\u1ebfn cõi liên hoa.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENghe Ph\u1eadt \u0111à thuy\u1ebft pháp\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EB\u1eebng sáng qu\u1ea3 vô sanh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EAi hóa sanh chín ph\u1ea9m\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ELuân h\u1ed3i d\u1ee9t t\u1eeb \u0111ây.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENam mô A Di \u0110à\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EV\u1ec1 C\u1ef1c l\u1ea1c \u0111i thôi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EKhông tranh \u0111ua v\u1edbi \u0111\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EBi\u1ebft \u0111\u1ee7 th\u01b0\u1eddng an vui.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"5","casi":"Nguy\u00ean Khang"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631156902-nam-mo-a-di-da.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631156902-nam-mo-a-di-da.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631156902-nam-mo-a-di-da.mp3
 • Tiền Thân Phật Di Đà
 • Thiên Tôn
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631157125-tien-than-phat-a-dida.jpg
 • {"title":"Ti\u1ec1n Th\u00e2n Ph\u1eadt Di \u0110\u00e0","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENghe ti\u1ec1n ki\u1ebfp xa x\u01b0a\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECó \u0111\u1ee9c T\u1ef1 T\u1ea1i V\u01b0\u01a1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EHi\u1ec7n oai th\u1ea7n cho th\u1ea5y\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EKh\u1eafp th\u1ebf gi\u1edbi m\u01b0\u01a1i ph\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETh\u1ebf gi\u1edbi kia x\u1ea5u ác\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EPh\u1eadt qu\u1ed1c \u0111ây trang nghiêm\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110\u1ec1u do nghi\u1ec7p chiêu c\u1ea3m\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ESinh c\u1ea3nh gi\u1edbi kh\u1ed5 vui.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.0in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECó ng\u01b0\u1eddi nghe di\u1ec7u pháp\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.0in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EXu\u1ea5t gia làm t\u1ef3 kheo\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.0in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EQua n\u0103m ki\u1ebfp t\u01b0 duy\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.0in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EV\u1ec1 ngôi vô th\u01b0\u1ee3ng giác.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.0in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EPhát b\u1ed1n m\u01b0\u01a1i tám nguy\u1ec7n l\u1edbn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EKhi\u1ebfn \u0111\u1ea1i \u0111\u1ecba ch\u1ea5n \u0111\u1ed9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EVang thành l\u1eddi th\u1ecd ký\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ES\u1ebd ch\u1ee9ng qu\u1ea3 b\u1ed3 \u0111\u1ec1.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EX\u01b0a t\u1ef3 kheo Pháp T\u1ea1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENay Ph\u1eadt Vô L\u01b0\u1ee3ng Quang\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EThân con \u1edf Ta bà\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ELòng \u0111ã v\u1ec1 L\u1ea1c bang.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"9","casi":"Thi\u00ean T\u00f4n"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631157125-tien-than-phat-a-dida.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157125-tien-than-phat-a-dida.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157125-tien-than-phat-a-dida.mp3
 • Thần Chú Vãng Sanh
 • Diễm Liên
 • https://i.ytimg.com/vi/QWibee6yMj4/sddefault.jpg
 • {"title":"Th\u1ea7n Ch\u00fa V\u00e3ng Sanh","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EB\u1ed9t chiên \u0111àn v\u1eeba \u0111\u1ed1t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EKhói xông thành mây h\u01b0\u01a1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ET\u1ecfa ba ngàn th\u1ebf gi\u1edbi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECúng d\u01b0\u1eddng Ph\u1eadt m\u01b0\u1eddi ph\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EPh\u1ed5 Hi\u1ec1n V\u01b0\u01a1ng c\u1ea3m \u1ee9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EC\u1ee1i voi tr\u1eafng sáu ngà\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EThuy\u1ebft vãng sanh th\u1ea7n chú\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EM\u1eadt ng\u1eef \u0111à la ni.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EA di r\u1ecb \u0111ô bà t\u1ef3\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EA di r\u1ecb \u0111a t\u1ea5t \u0111am bà t\u1ef3\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EA di r\u1ecb \u0111a t\u1ef3 ca lan \u0111\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EA di r\u1ecb \u0111a t\u1ef3 ca lan \u0111a già di n\u1ecb\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EGià già na ch\u1ec9 \u0111a ca l\u1ec7 sa pha ha\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECam l\u1ed9 hi\u1ec7n lên\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECam l\u1ed9 phát sinh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECam l\u1ed9 v\u01b0\u1ee3t th\u1eafng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110\u1ea1t \u0111\u1ebfn cam l\u1ed9 v\u01b0\u1ee3t th\u1eafng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ER\u1ea3i \u0111\u1ea7y h\u01b0 không thành t\u1ef1u cát t\u01b0\u1eddng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECh\u01a1n ngôn tr\u1eeb nghi\u1ec7p ch\u01b0\u1edbng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EDi\u1ec7u l\u1ef1c b\u1ea5t t\u01b0 nghì\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EAi trì ba v\u1ea1n bi\u1ebfn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETh\u1ea5y Ph\u1eadt hi\u1ec7n toàn thân.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"1","casi":"Di\u1ec5m Li\u00ean"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631157289-than-chu-vang-sanh.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157289-than-chu-vang-sanh.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157289-than-chu-vang-sanh.mp3
 • Hoa Khai Kiến Phật
 • Thiên Tôn
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631157409-hoa-khai-kien-phat.jpg
 • {"title":"Hoa Khai Ki\u1ebfn Ph\u1eadt","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EAo sen cõi L\u1ea1c bang\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EN\u01b0\u1edbc công \u0111\u1ee9c \u0111\u1ea7y tràn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EQuanh b\u1edd xây l\u1ea7u cát\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EB\u1eb1ng th\u1ea5t b\u1ea3o trang nghiêm.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENg\u01b0\u1eddi v\u1ec1 ao b\u1ea3y báu\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENg\u1ef1 gi\u1eefa \u0111óa sen vàng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EHoa n\u1edf khai pháp nhãn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETh\u1ea5y Ph\u1eadt phóng t\u1eeb quang.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ET\u01b0\u1edbng b\u1ea1ch hào uy\u1ec3n chuy\u1ec3n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENh\u01b0 n\u0103m s\u1eafc Tu di\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EThanh t\u1ecbnh nh\u01b0 l\u01b0u ly\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETrong ng\u1ea7n \u0111ôi m\u1eaft bi\u1ebfc.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EGi\u1eefa hào quang n\u0103m s\u1eafc\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EPh\u1eadt B\u1ed3 tát trao tay\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110\u01b0a ng\u01b0\u1eddi lên hoa t\u1ea1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EVào bi\u1ec3n tánh t\u1ef3 lô.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EPh\u1eadt Di \u0110à khai th\u1ecb\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EPháp thi\u1ec1n t\u1ecbnh tinh anh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ELâm chung nh\u1edb h\u1ed3ng danh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EM\u01b0\u1eddi ni\u1ec7m li\u1ec1n vãng sanh.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"9","casi":"Thi\u00ean T\u00f4n"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631157409-hoa-khai-kien-phat.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157409-hoa-khai-kien-phat.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157409-hoa-khai-kien-phat.mp3
 • Oai Thần Đại Thế Chí
 • Quỳnh Vy
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631157522-oai-than-dai-the-chi.jpg
 • {"title":"Oai Th\u1ea7n \u0110\u1ea1i Th\u1ebf Ch\u00ed","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EH\u1ea1t b\u1ee5i t\u1eeb \u0111âu \u0111\u1ebfn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ERong ch\u01a1i trên \u0111\u1ea5t tâm\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EL\u1edbn lên thành s\u1ecfi \u0111á\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECho cu\u1ed9c \u0111\u1eddi rêu phong.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EB\u1ee5i tr\u1ea7n theo gió cu\u1ed1n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EChe m\u1edd b\u1ea7u thiên chân\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EOai th\u1ea7n \u0110\u1ea1i Th\u1ebf Chí\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EQuét s\u1ea1ch d\u1ea5u phong tr\u1ea7n.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EPháp thân v\u1eeba t\u1ecfa sáng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EBa cõi \u0111\u1ec1u x\u01b0ng tôn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EMây lành dâng b\u1ed1n h\u01b0\u1edbng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EM\u01b0\u1eddi ph\u01b0\u01a1ng hóa \u0111\u1ea1o tràng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EKhi B\u1ed3 tát nh\u1ea5c chân\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECh\u1ea5n \u0111\u1ed9ng ngàn th\u1ebf gi\u1edbi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ELúc an nhiên thi\u1ec1n \u0111\u1ecbnh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EThân hi\u1ec7n \u0111\u1ea7y h\u01b0 không.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EL\u1ea1y \u0111\u1ea5ng Vô Biên Quang\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETay nâng \u0111ài sen báu\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETheo sau \u0111\u1ea5ng t\u1eeb ph\u1ee5\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110\u01b0a ng\u01b0\u1eddi v\u1ec1 t\u1ecbch quang.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"10","casi":"Qu\u1ef3nh Vy"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631157522-oai-than-dai-the-chi.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157522-oai-than-dai-the-chi.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157522-oai-than-dai-the-chi.mp3
 • Tự Tánh Di Đà
 • Ngọc Hạ
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631157642-tu-tanh-di-da.jpg
 • {"title":"T\u1ef1 T\u00e1nh Di \u0110\u00e0","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EM\u1eb7t tr\u1eddi bên \u0111\u1ea7u núi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EMàu nh\u01b0 tr\u1ed1ng \u0111\u1ed3ng treo\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENh\u1eafm m\u1eaft th\u1ea5y m\u1eb7t tr\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EVàng th\u1eafm nh\u01b0 minh châu.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EAn vui gi\u1eefa chi\u1ec1u v\u1eafng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EN\u1ebfm h\u01b0\u01a1ng v\u1ecb t\u1ecbch liêu\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EGi\u1eefa bi\u1ec3n tâm t\u0129nh l\u1eb7ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EHi\u1ec7n lên cõi liên hoa\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ESáng ng\u1eddi nh\u01b0 núi báu\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ER\u1ef1c r\u1ee1 ánh sen vàng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110âu c\u0169ng là bát nhã\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110âu c\u0169ng là pháp thân.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EGi\u1eef tâm th\u01b0\u1eddng trong sáng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENh\u01b0 h\u1ed3 n\u01b0\u1edbc l\u1eafng sâu\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EV\u1ecdng tình v\u1eeba tan bi\u1ebfn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETh\u1ea5y t\u1ef1 tánh Di \u0110à.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENi\u1ec7m Ph\u1eadt không làm lành\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENh\u01b0 sen m\u1ecdc vách \u0111á\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETham sân không t\u1eeb b\u1ecf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EKhó sanh v\u1ec1 L\u1ea1c bang.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"11","casi":"Ng\u1ecdc H\u1ea1"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631157696-tu-tanh-di-da.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157696-tu-tanh-di-da.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157696-tu-tanh-di-da.mp3
 • Tán Lễ Tây Phương
 • Quỳnh Vy
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631157814-tan-le-tay-phuong.jpg
 • {"title":"T\u00e1n L\u1ec5 T\u00e2y Ph\u01b0\u01a1ng","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETán l\u1ec5 Tây ph\u01b0\u01a1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ESen vàng chín ph\u1ea9m ngát h\u01b0\u01a1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECây báu \u0111\u1ea5t vàng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETrang nghiêm thanh t\u1ecbnh vô biên.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EGió th\u1ed5i cây báu\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EVang lên thiên nh\u1ea1c du d\u01b0\u01a1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENg\u01b0\u1eddi nghe kh\u1edfi ý\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EPhát tâm ni\u1ec7m Ph\u1eadt Pháp T\u0103ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EA Di \u0110à Ph\u1eadt\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110\u1ea1i phóng t\u1eeb quang vô l\u01b0\u1ee3ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EHóa \u0111\u1ed9 chúng sanh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110\u01b0a v\u1ec1 th\u1ebf gi\u1edbi thanh l\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EB\u1ea1ch h\u1ea1c, kh\u1ed5ng t\u01b0\u1edbc\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ET\u1ea7ng già, ca di\u1ec5n pháp âm\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETh\u1ea7n thông nh\u01b0 ý\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110i kh\u1eafp m\u01b0\u1eddi ph\u01b0\u01a1ng cúng d\u01b0\u1eddng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EHi\u1ec7n ti\u1ec1n \u0111\u1ea1i chúng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECúi \u0111\u1ea7u x\u01b0ng tán h\u1ed3ng danh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EM\u1ed9t ni\u1ec7m chí thành\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110\u1ed3ng lên b\u1edd giác Tây ph\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"10","casi":"Qu\u1ef3nh Vy"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631157814-tan-le-tay-phuong.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157814-tan-le-tay-phuong.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157814-tan-le-tay-phuong.mp3
 • Nguyên Sanh Tây Phương
 • Nguyên Khang
 • https://i.ytimg.com/vi/QWibee6yMj4/sddefault.jpg
 • {"title":"Nguy\u00ean Sanh T\u00e2y Ph\u01b0\u01a1ng","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EGió th\u1ed5i sóng dâng cao\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110au lòng b\u1edd cát tr\u1eafng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EBao gi\u1edd bi\u1ec3n khô c\u1ea1n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECát tr\u1eafng v\u1ec1 b\u1ebfn không.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECh\u1eafp tay h\u1ecfi Th\u1ebf Tôn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110\u1ecba ng\u1ee5c bao nhiêu t\u1ea7ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u1ede \u0111âu không \u0111\u01b0\u1eddng ác\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EKhông v\u1ecb oán sinh thân?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETâm ni\u1ec7m v\u1eeba m\u1edbi phát\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EPh\u1eadt hi\u1ec7n gi\u1eefa h\u01b0 không\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EPhóng t\u1eeb quang chi\u1ebfu sáng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110\u1ea1o tràng Ph\u1eadt m\u01b0\u01a1i ph\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.0in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EH\u01b0\u01a1ng C\u1ef1c L\u1ea1c th\u01a1m ngát\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.0in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ER\u1ef1c r\u1ee1 \u0111óa sen h\u1ed3ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.0in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EXin nh\u1ea5t tâm chánh th\u1ecd\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:1.0in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENguy\u1ec7n sanh v\u1ec1 Tây ph\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EV\u1ec1 Tây ph\u01b0\u01a1ng, Hãy v\u1ec1 Tây ph\u01b0\u01a1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ED\u1ef1 vào hàng b\u1ea5t th\u1ed1i tín tâm\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ETiêu dao cùng B\u1ed3 tát\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ESáu th\u1eddi th\u01b0\u1eddng an vui.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"5","casi":"Nguy\u00ean Khang"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631157934-nguyen-sanh-tay-phuong.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157934-nguyen-sanh-tay-phuong.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631157934-nguyen-sanh-tay-phuong.mp3
 • Phát Nguyện Hồi Hướng
 • Gia Huy
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1631158026-phat-nguyen-hoi-huong.jpg
 • {"title":"Ph\u00e1t Nguy\u1ec7n H\u1ed3i H\u01b0\u1edbng","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENg\u01b0\u1eddi t\u1eeb ph\u01b0\u01a1ng nào \u0111\u1ebfn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EGi\u1edd \u0111i v\u1ec1 cõi không\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EVi\u1ec7c \u0111\u1eddi nh\u01b0 n\u01b0\u1edbc ch\u1ea3y\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ECòn \u0111\u1ecdng l\u1ea1i gì không?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EThành tâm l\u1ea1y th\u1ebf tôn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EXin m\u1ed9t lòng sám h\u1ed1i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u0110em ph\u01b0\u1edbc lành h\u1ed3i h\u01b0\u1edbng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EV\u1ec1 C\u1ef1c l\u1ea1c Tây ph\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EBa \u0111\u1eddi m\u01b0\u1eddi ph\u01b0\u01a1ng Ph\u1eadt\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EA Di \u0110à b\u1eadc nh\u1ea5t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EChín ph\u1ea9m \u0111\u1ed9 chúng sanh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EOai \u0111\u1ee9c b\u1ea5t t\u01b0 nghì.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EQuy y tròn m\u1ed9t ni\u1ec7m\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ED\u1ee9t s\u1ea1ch nghi\u1ec7p ba k\u1ef3\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EX\u01b0ng d\u01b0\u01a1ng và tán thán\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:.5in\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003E\u1ee8c ki\u1ebfp không cùng t\u1eadn.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003ENguy\u1ec7n vào lúc m\u1ea1ng chung\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EG\u1eb7p nhân duyên thù th\u1eafng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EDi\u1ec7n ki\u1ebfn Ph\u1eadt Di \u0110à\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#000080\"\u003EHóa sanh v\u1ec1 L\u1ea1c bang.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"4","casi":"Gia Huy"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631158026-phat-nguyen-hoi-huong.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631158026-phat-nguyen-hoi-huong.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1631158026-phat-nguyen-hoi-huong.mp3