VIEN PHAT HOC

CD- Thuyền về bến mộng

 • Ngựa Hoang
 • Nguyên Khang
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630623469-ngua-hoang.gif
 • {"title":"Ng\u1ef1a Hoang","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENg\u1ef1a hoang nào d\u1eabm nát\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETh\u1ea3o nguyên xanh t\u01a1i b\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETrái tim nào th\u1ed5n th\u1ee9c\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EGi\u1eefa cu\u1ed9c \u0111\u1eddi ng\u01b0\u1ee3c xuôi.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENg\u1ef1a phi lên non cao\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ELao mình xu\u1ed1ng l\u0169ng sâu\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EVó câu luôn r\u1ed9n ràng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110u\u1ed5i b\u1eaft m\u1eb7t tr\u1eddi xa.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENg\u1ef1a hoang trong tâm th\u1ee9c\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ERong ch\u01a1i theo v\u1ecdng tình\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110\u1ebfn t\u1eadn cùng say \u0111\u1eafm\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ESao ch\u01b0a h\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EYêu nhau t\u1eeb v\u1ea1n ki\u1ebfp\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ESao ch\u1ec9 nhìn thoáng qua\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110\u1ec3 c\u1ecf th\u01a1m bát ngát\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EL\u1ea1c m\u1ea5t d\u01b0\u1edbi chân mình?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EB\u01b0\u1edbc lên b\u1edd t\u1ec9nh th\u1ee9c\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110i\u1ec1u ph\u1ee5c tâm \u0111i hoang\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETrái tim tràn h\u1ef7 l\u1ea1c\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EGi\u1eefa dòng \u0111\u1eddi bao la.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"5","casi":"Nguy\u00ean Khang"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155940-ngua-hoang.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630623469-ngua-hoang.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630623469-ngua-hoang.mp3
 • Duyên Xưa
 • Mai Thiên Vân
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630623638-duyen-xua.gif
 • {"title":"Duy\u00ean X\u01b0a","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EGiai \u0111i\u1ec7u c\u1ed5 v\u1eddn qua k\u1ebd lá\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EV\u1ecdng l\u1eddi ru xáo \u0111\u1ed9ng tr\u0103ng ngà\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ECho duyên x\u01b0a t\u01b0\u01a1i c\u01b0\u1eddi r\u1ea1ng r\u1ee1\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENh\u01b0 ng\u01b0\u1eddi v\u1ec1 t\u1eeb cõi hoang s\u01a1.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ED\u1ec7t n\u1ed7i nh\u1edb thành trang tình s\u1eed\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETr\u1ea3i t\u01a1 lòng thành nh\u1eefng v\u1eabn th\u01a1\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENg\u01b0\u1eddi nghiêng mình dâng vòng nguy\u1ec7t qu\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110óa h\u01b0\u01a1ng nguy\u1ec1n th\u01a1m ngát tình quê.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EÁnh tr\u0103ng \u0111êm huy\u1ec1n \u1ea3o\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ESoi sáng b\u1ea7u tr\u1eddi cao\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ECh\u1ee9ng minh \u0111ôi tình s\u1eed  \u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETrao duyên \u01b0\u1edbc ng\u1ecdt ngào.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ET\u01a1 duyên trong m\u1eaft bi\u1ebfc\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110\u1eb9p nh\u01b0 v\u1ea7n ca dao\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EL\u1eafng sâu vào tâm th\u1ee9c\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EThành khúc hát \u1ea7u \u01a1.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EGiai \u0111i\u1ec7u c\u1ed5 v\u1ecdng lên tam gi\u1edbi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110\u1ed9ng thiên hà vang \u0111\u1ebfn ngàn sao\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ET\u1eeb vô th\u1ee7y m\u1ed9t l\u1eddi không nói\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EV\u1eabn yêu ng\u01b0\u1eddi su\u1ed1t cõi chiêm bao.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"8","casi":"Mai Thi\u00ean V\u00e2n"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155953-duyen-xua.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630623638-duyen-xua.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630623638-duyen-xua.mp3
 • Lặng Nhìn Lần Cuối
 • Thiên Tôn
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630623779-lang-nhin-lan-cuoi.gif
 • {"title":"L\u1eb7ng Nh\u00ecn L\u1ea7n Cu\u1ed1i","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cstrong\u003E1.\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EGió thì th\u1ea7m sông núi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EGi\u1ecdng ân tình n\u1ec9 non\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EL\u1eb7ng nhìn em l\u1ea7n cu\u1ed1i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ER\u1ed3i c\u1ea5t b\u01b0\u1edbc ra \u0111i.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cstrong\u003E2.\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EGió lùa trên tóc r\u1ed1i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EL\u1ea1nh th\u1ea5m \u0111ôi vai g\u1ea7y\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EMai này ai khoát áo\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EGi\u1eef \u1ea5m cho em tôi?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u0110K: \u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENg\u01b0\u1eddi \u0111i trong \u0111êm v\u1eafng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ELòng n\u1eb7ng gánh yêu th\u01b0\u01a1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EChân tr\u1ea7n in cát tr\u1eafng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EV\u1ed9i v\u01b0\u1ee3t su\u1ed1i b\u0103ng ngàn.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EAi gi\u1ea3 v\u1edd im l\u1eb7ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETh\u1ea7m ti\u1ec5n bi\u1ec7t ng\u01b0\u1eddi \u0111i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EBóng t\u1ed1i v\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ea7y m\u1eaft\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENh\u1ea1t nhòa l\u1ec7 th\u1ea5m mi.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cstrong\u003E3.\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110êm s\u01b0\u01a1ng pha màu áo\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETi\u1ebfng sóng v\u1ed7 rì rào\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENg\u01b0\u1eddi qua dòng sanh t\u1eed\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EB\u1ecf l\u1ea1i cõi chiêm bao.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"9","casi":"Thi\u00ean T\u00f4n"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155965-lang-nhin-lan-cuoi.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630623779-lang-nhin-lan-cuoi.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630623779-lang-nhin-lan-cuoi.mp3
 • Sư Tử Hống
 • Quỳnh Vy
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630623940-su-tu-hong.gif
 • {"title":"S\u01b0 T\u1eed H\u1ed1ng","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENúi T\u01b0\u1ee3ng \u0110\u1ea7u l\u1eef khách\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETr\u1ea7m m\u1eb7c nh\u1eefng \u0111êm dài\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENhìn l\u1eeda thiêng b\u1eebng cháy\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ESáng ng\u1eddi \u0111ôi m\u1eaft sâu.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EL\u1eeda gi\u1eadn t\u1eeb \u0111âu t\u1edbi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110\u1ed1t s\u1ea1ch lòng yêu th\u01b0\u01a1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENhàm chán tr\u1ea1ng thái này\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENg\u01b0\u1eddi lên \u0111\u01b0\u1eddng vi\u1ec5n ly\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EGiã t\u1eeb \u0111\u1eddi l\u1eef khách\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ESinh t\u1eed bóng \u0111êm dài\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EHành \u0110\u1ea7u \u0110à \u0111\u1ec7 nh\u1ea5t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETrong giáo pháp Nh\u01b0 lai\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETh\u1ea5y muôn loài b\u1ed1c cháy\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EB\u1edfi l\u1eeda nóng sân si\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENg\u01b0\u1eddi trí \u0111o\u1ea1n h\u1eb3n r\u1ed3i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110\u1eddi \u0111\u1eddi s\u1ed1ng an vui.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENh\u01b0 ti\u1ebfng s\u01b0 t\u1eed h\u1ed1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EGi\u1eefa r\u1eebng già vô minh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EPh\u1eadt hi\u1ec7n hoa hàm ti\u1ebfu\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EM\u1eadt truy\u1ec1n pháp vô sinh.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"10","casi":"Qu\u1ef3nh Vy"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155983-su-tu-hong.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630623940-su-tu-hong.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630623940-su-tu-hong.mp3
 • Con Đường An Vui
 • Thiên Tôn
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630624091-con-duong-an-vui.gif
 • {"title":"Con \u0110\u01b0\u1eddng An Vui","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ESáng nay trên \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc, có mùa Xuân th\u1eafm t\u01b0\u01a1i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110\u1ea5ng giác ng\u1ed9 tuy\u1ec7t v\u1eddi, \u0111ang ung dung b\u01b0\u1edbc t\u1edbi.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETa \u0111ã t\u1eebng may m\u1eafn, quy y giáo pháp ng\u01b0\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EHãy cho ta tán thán, con \u0111\u01b0\u1eddng t\u1edbi an vui.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EXuân v\u1ec1 bên r\u1eebng trúc, th\u01a1m ngát hoa t\u1eeb bi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EBóng t\u0103ng y r\u1ef1c r\u1ee1, t\u1ecfa sáng h\u01a1n m\u1eb7t tr\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETrong th\u1eafng h\u1ed9i tuy\u1ec7t v\u1eddi, ai \u0111\u1ea7u tiên b\u1ed1 thí?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EHãy cho ta ng\u1ee3i ca, công \u0111\u1ee9c b\u1ea5t t\u01b0 nghì.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EAi d\u1ef1ng xây chùa tháp, ph\u01b0\u1edbc \u1ea5y ngày thêm t\u0103ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENh\u01b0 ánh tr\u0103ng \u0111\u1ea7u tháng, thêm t\u1ecf r\u1ea1ng sáng t\u01b0\u01a1i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EAi h\u1eb1ng tu gi\u1edbi h\u1ea1nh, soi ánh \u0111\u1ea1o cho \u0111\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENg\u01b0\u1eddi \u1ea5y cho t\u1ea5t t\u1eed, con \u0111\u01b0\u1eddng \u0111\u1ebfn an vui.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110\u1ea5t thiêng dâng hi\u1ec1n thánh, nh\u01b0 n\u01b0\u1edbc ch\u1ea3y vào ly\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ECúi xin b\u1eadc \u1ee8ng Cúng, n\u1ea1p th\u1ecd Trúc Lâm này\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EBa cõi \u0111\u1ec1u b\u1eebng cháy, b\u1edfi ng\u1ecdn l\u1eeda sân si \u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENh\u1edd công \u0111\u1ee9c b\u1ed1 thí, v\u01b0\u1ee3t qua h\u1ebft gian nguy.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"9","casi":"Thi\u00ean T\u00f4n"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155997-con-duong-an-vui.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630624091-con-duong-an-vui.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630624091-con-duong-an-vui.mp3
 • Thuyền Về Bến Mộng
 • Mai Thiên Vân
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630624206-tra-het-cho-doi.gif
 • {"title":"Thuy\u1ec1n V\u1ec1 B\u1ebfn M\u1ed9ng","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENg\u01b0\u1eddi t\u1eeb cõi tâm không\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EV\u1ec1 th\u0103m ch\u1ed1n b\u1ee5i h\u1ed3ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EV\u1eabn th\u1ea5y màu quá kh\u1ee9\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENg\u1eadp d\u01b0\u1edbi ánh hoàng hôn.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ELuân h\u1ed3i t\u1eeb vô th\u1ee7y\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110au kh\u1ed5 \u0111\u1ebfn vô chung\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EAi nâng niu cõi th\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110\u01b0a qua bùn t\u1eed sinh?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EH\u1ea1t n\u1eafng reo ph\u01a1i ph\u1edbi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EU\u1ed1ng t\u1eebng gi\u1ecdt pháp âm\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ERiêng ai bu\u1ed3n man mát\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EÔm n\u1ed7i ni\u1ec1m xót xa.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENg\u01b0\u1eddi thân hành khuê cát\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EK\u1ec3 m\u1eabu chuy\u1ec7n ti\u1ec1n thân\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EDa Du lòng b\u1eebng sáng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EQuy y \u0111\u1ea5ng Ph\u1eadt \u0111à.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EThuy\u1ec1n T\u1eeb v\u1ec1 b\u1ebfn m\u1ed9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110\u01b0a khách qua B\u1edd Kia\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EN\u1ebfm cam l\u1ed3 pháp v\u1ecb\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EH\u1ea1nh phúc cõi t\u1ecbch không.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"8","casi":"Mai Thi\u00ean V\u00e2n"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631156012-thuyen-ve-ben-mong.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630625192-thuyen-ve-ben-mong.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630625192-thuyen-ve-ben-mong.mp3
 • Trả Hết Cho Đời
 • Diễm Liên
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630624433-than-chu-chuan-de.gif
 • {"title":"Tr\u1ea3 H\u1ebft Cho \u0110\u1eddi","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110\u01b0\u1eddng làng hôm nay v\u1eafng tanh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EH\u1ea1t s\u01b0\u01a1ng còn \u0111\u1ecdng trên cành\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EDáng ai b\u01a1 v\u01a1 l\u1ea7m l\u0169i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ET\u1ea3o t\u1ea7n bên mái l\u1ec1u tranh.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EVào ra trong cõi t\u1eed sanh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EL\u1eafng nghe ki\u1ebfp ng\u01b0\u1eddi kh\u1eafc kho\u1ea3i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110\u1ebfn nay tâm ý m\u1ec7t nhoài\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETìm \u0111âu m\u1ed9t cõi an vui.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cem\u003EPh\u1eadt Pháp nh\u01b0 l\u1eeda thiêng, thiêu h\u1ebft n\u1ed7i oan khiên\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cem\u003EAi ch\u1ea1m vào Ph\u1eadt pháp, \u0111\u1ec1u tr\u1edf nên thu\u1ea7n khi\u1ebft \u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cem\u003EPh\u1eadt pháp nh\u01b0 n\u01b0\u1edbc mát, d\u1eadp t\u1eaft l\u1eeda \u01b0u phi\u1ec1n\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cem\u003EAi t\u1eafm trong Ph\u1eadt pháp, \u0111\u1ec1u mát m\u1ebb thanh l\u01b0\u01a1ng.\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cem\u003EV\u1eaby tay xin chào cu\u1ed9c l\u1eef\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cem\u003ECát b\u1ee5i tr\u1ea3 h\u1ebft cho \u0111\u1eddi\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cem\u003EThành tâm b\u01b0\u1edbc vào Ph\u1eadt pháp\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cem\u003EM\u1ed9t lòng ra kh\u1ecfi tr\u1ea7m luân.\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"1","casi":"Di\u1ec5m Li\u00ean"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631156024-tra-het-cho-doi.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630625327-tra-het-cho-doi.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630625327-tra-het-cho-doi.mp3
 • Thần Chú Chuẩn Đề
 • Quỳnh Vy
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630624849-nho-bong-tang-y.gif
 • {"title":"Th\u1ea7n Ch\u00fa Chu\u1ea9n \u0110\u1ec1","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ECúi \u0111\u1ea7u l\u1ea1y pháp Tô t\u1ea5t \u0111\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EChân thành \u0111\u1ea3nh l\u1ec5 Th\u1ea5t Câu Chi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ECon nay ca ng\u1ee3i \u0110\u1ea1i Chu\u1ea9n \u0110\u1ec1\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EXin nguy\u1ec7n d\u0169 lòng th\u01b0\u01a1ng gia h\u1ed9.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EKh\u1ec3 th\u1ee7 quy y Tô t\u1ea5t \u0111\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110\u1ea7u di\u1ec7n \u0111\u1ea3nh l\u1ec5 Th\u1ea5t câu chi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENgã kim x\u01b0ng tán \u0110\u1ea1i Chu\u1ea9n \u0110\u1ec1\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EDuy nguy\u1ec7n t\u1eeb bi thùy gia h\u1ed9.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETrong ngôi nhà r\u1ef1c cháy, ng\u1ecdn l\u1eeda thiêu lan tràn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EAi hành trì m\u1eadt pháp, li\u1ec1n thoát kh\u1ecfi l\u1ea7m than.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ET\u1ea5t c\u1ea3 pháp ch\u1eb3ng sanh, ch\u1eb3ng sanh nên b\u1ea5t di\u1ec7t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EAi hi\u1ec3u chân lý này, li\u1ec1n ch\u1ee9ng qu\u1ea3 vô sanh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EOm Cale Cule Cundi Soha,\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EOm Cale Cule Cundi Soha,\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EOm Cale Cule Cundi Soha.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"10","casi":"Qu\u1ef3nh Vy"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631156040-than-chu-chuan-de.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630625520-than-chu-chuan-de.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630625520-than-chu-chuan-de.mp3
 • Nhớ Bóng Tăng Y
 • Nguyên Khang
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630625033-dai-hieu-thich-ca.gif
 • {"title":"Nh\u1edb B\u00f3ng T\u0103ng Y","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cstrong\u003E1.\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EKi\u1ebfp s\u1ed1ng mong manh, l\u1eddi hát cõi t\u1eed sanh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EV\u1ea1n v\u1eadt vô th\u01b0\u1eddng, \u0111ôi m\u1eaft bu\u1ed3n chi\u1ec1u hoang.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cstrong\u003E2.\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETu\u1ed5i tr\u1ebb qua mau, không phép màu gi\u1eef l\u1ea1i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EAi hát ru \u0111\u1eddi, b\u1eb1ng giáo ngh\u0129a huy\u1ec1n vi?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u0110K:\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EDòng \u0111a \u0111oan b\u1ed3i l\u1edf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EMang kh\u1ed5 l\u1ee5y vô vàn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ECõi ba ngàn non n\u01b0\u1edbc\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u0110âu là c\u1ea3nh an vui?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EL\u1eddi kinh hòa trong gió\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EV\u1ecdng \u0111\u01b0a pháp di\u1ec7u âm\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EKhai th\u1ecb dòng tâm th\u1ee9c\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ECh\u1ec9 là c\u1ea3nh m\u1ed9ng sinh.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003E\u003Cstrong\u003E3.\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EBóng t\u0103ng y th\u1ea5p thoáng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EThuy\u1ebft \u0111\u1ea1o lý ch\u01a1n th\u01b0\u1eddng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EHình hài tuy còn m\u1ea5t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENgu\u1ed3n t\u0129nh m\u1eb7c quanh thân.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"5","casi":"Nguy\u00ean Khang"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631156053-nho-bong-tang-y.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630625460-nho-bong-tang-y.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630625460-nho-bong-tang-y.mp3
 • Đại Hiếu Thích Ca
 • Diễm Liên
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630625616-dai-hieu-thich-ca.gif
 • {"title":"\u0110\u1ea1i Hi\u1ebfu Th\u00edch Ca","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EBao n\u0103m tháng hoài mong\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENh\u1edb th\u01b0\u01a1ng lòng kh\u1eafc kho\u1ea3i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EMong \u0111\u01b0\u1ee3c kính l\u1ec5 ng\u01b0\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EB\u1eadc \u0111\u1ea1i hi\u1ebfu Thích Ca.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ECung th\u1ec9nh \u0111\u1ee9c Nh\u01b0 lai\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EGiáng th\u1ea7n lên \u0110ao l\u1ee3i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EM\u1eb9 ng\u01b0\u1eddi lòng kh\u1eafc kho\u1ea3i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EMong nghe pháp huy\u1ec1n vi.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETrong th\u1eddi gian kh\u1ea3nh kh\u1eafc\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ENh\u01b0 l\u1ef1c s\u1ef9 du\u1ed7i tay\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EPh\u1eadt hi\u1ec7n thân lên tr\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EKhai th\u1ecb Vi Di\u1ec7u Pháp\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ECác thiên th\u1ea7n nên bi\u1ebft\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EAi siêng tu pháp này\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ES\u1edbm \u0111o\u1ea1n n\u0103m th\u1ee7 u\u1ea9n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ELi\u1ec1n ch\u1ee9ng nh\u1eadp Ph\u1eadt thân\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003EPh\u1eadt nh\u01b0 v\u1ea7ng tr\u0103ng mát\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ESoi sáng b\u1ea7u thái không\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ECõi lòng ai thanh th\u1ea3n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000FF\"\u003ETr\u0103ng hi\u1ec7n bóng trong ng\u1ea7n.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"1","casi":"Di\u1ec5m Li\u00ean"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631156068-dai-hieu-thich-ca.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630625616-dai-hieu-thich-ca.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630625616-dai-hieu-thich-ca.mp3