VIEN PHAT HOC

CD - Gia Tài Bậc Thánh

 • Tìm Trăng Cõi Mộng
 • Ngọc Hạ
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630460325-tim-trang-coi-mong.jpg
 • {"title":"T\u00ecm Tr\u0103ng C\u00f5i M\u1ed9ng","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETrên \u0111\u1ec9nh núi L\u0103ng Già\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETr\u0103ng vàng r\u01a1i \u0111áy n\u01b0\u1edbc\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENg\u01b0\u1eddi l\u1eef khách tình si\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u01b0a tay nâng bóng nguy\u1ec7t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u01b0a tay nâng bóng nguy\u1ec7t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EV\u1ee1 nát v\u1ea7ng tr\u0103ng thanh.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENg\u01b0\u1eddi l\u1eef khách tình si\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETìm tr\u0103ng trong cõi m\u1ed9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENhìn ngón tay ch\u1ec9 h\u01b0\u1edbng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EMà ng\u01b0\u1ee3c n\u01b0\u1edbc xuôi dòng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELên non cao th\u1ea5y tr\u1eddi l\u1ed3ng l\u1ed9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EXu\u1ed1ng v\u1ef1c sâu g\u1eb7p \u0111á rêu phong.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EVai mang v\u1ea7ng nguy\u1ec7t qu\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110i h\u1ebft cõi hoang s\u01a1\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EL\u1eb7n \u0111áy n\u01b0\u1edbc tìm tr\u0103ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETìm tr\u0103ng cõi m\u1ed9ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EVai mang v\u1ea7ng nguy\u1ec7t qu\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110i h\u1ebft cõi hoang s\u01a1\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETìm ánh tr\u0103ng bát nhã\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBát nhã tánh không.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBuông tay vào h\u1ed1 th\u1eb3m\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENg\u01b0\u1edbc nhìn b\u1ea7u h\u01b0 không\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETh\u1ea5y ánh tr\u0103ng nhi\u1ec7m m\u1ea7u  \u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ER\u1ef1c r\u1ee1 gi\u1eefa \u0111êm thâu.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"11","casi":"Ng\u1ecdc H\u1ea1"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155630-tim-trang-coi-mong.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630460325-tim-trang-coi-mong.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630460325-tim-trang-coi-mong.mp3
 • Thần Chú Qua Bờ
 • Quỳnh Vy
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630462930-than-chu-qua-bo.jpg
 • {"title":"Th\u1ea7n Ch\u00fa Qua B\u1edd","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETrên \u0111\u1ec9nh thiêng Linh Th\u1ee9u\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENg\u01b0\u1eddi m\u1edf c\u1eeda huy\u1ec1n không\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThiên n\u1eef tung hoa báu\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ER\u1ef1c r\u1ee1 H\u1ed9i Linh S\u01a1n.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETi\u1ebfng ph\u1ea1m âm r\u01a1i xu\u1ed1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECho h\u1ea3i tri\u1ec1u vút cao\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ET\u1eeb mi\u1ec7ng hoa hàm ti\u1ebfu\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThuy\u1ebft th\u1ea7n Chú Qua B\u1edd:\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EY\u1ebft \u0111\u1ebf, y\u1ebft \u0111\u1ebf, Ba la y\u1ebft \u0111\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBa la t\u0103ng y\u1ebft \u0111\u1ebf, B\u1ed3 \u0111\u1ec1, Sa ph\u1ea1 ha!\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EY\u1ebft \u0111\u1ebf, y\u1ebft \u0111\u1ebf, Ba la y\u1ebft \u0111\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBa la t\u0103ng y\u1ebft \u0111\u1ebf, B\u1ed3 \u0111\u1ec1, Sa ph\u1ea1 ha!\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EV\u01b0\u1ee3t qua, v\u01b0\u1ee3t qua b\u1edd bên kia\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ET\u1ea5t c\u1ea3 v\u01b0\u1ee3t qua bên kia r\u1ed3i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELên b\u1edd t\u1ec9nh th\u1ee9c tâm b\u1eebng sáng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThành t\u1ef1u cát t\u01b0\u1eddng, th\u1eadt an vui!\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1ea1i chúng \u0111\u1ed3ng tán thán\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EPháp tu\u1ec7 giác qua b\u1edd\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENi\u1ec7m \u0111\u1ea1i minh th\u1ea7n chú\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EV\u01b0\u1ee3t qua h\u1ebft kh\u1ed5 \u0111au\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EY\u1ebft \u0111\u1ebf, y\u1ebft \u0111\u1ebf, Ba la y\u1ebft \u0111\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBa la t\u0103ng y\u1ebft \u0111\u1ebf, B\u1ed3 \u0111\u1ec1, Sa ph\u1ea1 ha!\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EY\u1ebft \u0111\u1ebf, y\u1ebft \u0111\u1ebf, Ba la y\u1ebft \u0111\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBa la t\u0103ng y\u1ebft \u0111\u1ebf, B\u1ed3 \u0111\u1ec1, Sa ph\u1ea1 ha!\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"10","casi":"Qu\u1ef3nh Vy"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155685-than-chu-qua-bo.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630509512-than-chu-qua-bo.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630509512-than-chu-qua-bo.mp3
 • Hạnh Độc Cư
 • Thiên Tôn
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630463057-hanh-doc-cu.jpg
 • {"title":"H\u1ea1nh \u0110\u1ed9c C\u01b0","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u01b0\u1eddng lên \u0111\u1ec9nh phù vân\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ES\u01b0\u01a1ng pha màu tóc tr\u1eafng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETàn canh bên b\u1ebfp l\u1ea1nh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENg\u1ed3i \u0111\u1ee3i gió thu sang.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EMây v\u1ec1 trên \u0111\u1ea7u núi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EGi\u1ecdt m\u01b0a r\u01a1i d\u01b0\u1edbi ngàn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EH\u1ea1 \u0111\u1ebfn Ng\u01b0\u1eddi l\u1eb7ng l\u1ebd\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1ed9c c\u01b0 gi\u1eefa r\u1eebng hoang.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EGiã t\u1eeb ch\u1ed1n l\u1ee3i danh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EMi\u1ec7ng l\u01b0\u1ee1i nh\u01b0 \u0111ao binh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EVì ganh h\u1eddn tham ái\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELàm ki\u1ebfp s\u1ed1ng \u0111\u1ecda \u0111ày.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EXót th\u01b0\u01a1ng \u0111\u1eddi cùng t\u1eed \u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1ecf gia tài \u0111i hoang\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECúi \u0111\u1ea7u làm nô l\u1ec7\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EKhóc tràn gi\u1ea5c m\u01a1 hoa.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EVoi chúa dâng n\u01b0\u1edbc \u1ea5m\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EH\u1ea7u v\u01b0\u01a1ng cúng m\u1eadt th\u01a1m\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EPh\u01b0\u1edbc lành trong kho\u1ea3nh kh\u1eafc\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThát sanh v\u1ec1 thiên cung.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EAi bi\u1ebft s\u1ed1ng l\u1ee5c hòa\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EAn trú không t\u1ef3 v\u1ebft\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETâm l\u1eafng vào h\u01a1i th\u1edf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EH\u1ea1nh phúc hi\u1ec7n v\u1ec1 ngay.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"9","casi":"Thi\u00ean T\u00f4n"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155700-hanh-doc-cu.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463057-hanh-doc-cu.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463057-hanh-doc-cu.mp3
 • Công Đức Vô Lượng
 • Diễm Liên
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630463164-cong-duc-vo-luong.jpg
 • {"title":"C\u00f4ng \u0110\u1ee9c V\u00f4 L\u01b0\u1ee3ng","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cdiv\u003E\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EH\u1ecfi mây tr\u1eddi t\u1ee5 tán\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003C\/div\u003E\r\n\r\n\u003Cdiv\u003E\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1eddi tan h\u1ee3p bao lâu\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EM\u1ea1ng s\u1ed1ng d\u1ea7n khô c\u1ea1n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENh\u01b0 su\u1ed1i nh\u1ecf \u0111\u1ea7u non.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EL\u1ea1y Ph\u1eadt xin sám h\u1ed1i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EMong sao c\u01a1n \u0111au này\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EV\u01a1i \u0111i bao ác nghi\u1ec7p\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ET\u1eeb vô th\u1ee7y \u0111\u1ebfn nay.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EPh\u1eadt hi\u1ec7n thân d\u1ea1y b\u1ea3o\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETánh b\u1ed1n \u0111\u1ea1i vô th\u01b0\u1eddng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1ed1c lên nh\u01b0 quáng n\u1eafng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ET\u1eeb khát v\u1ecdng yêu \u0111\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThân mang nhi\u1ec1u \u0111au \u1ed1m\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETâm nào có \u1ed1m \u0111au\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EAn trú vào h\u01a1i th\u1edf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETh\u1ecd kh\u1ed5 li\u1ec1n tiêu tan.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EAi ch\u0103m sóc thu\u1ed1c than\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EK\u1ebb \u0111au \u1ed1m t\u1eadt nguy\u1ec1n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EPh\u01b0\u1edbc báo nhi\u1ec1u vô k\u1ec3\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1eb1ng cúng d\u01b0\u1eddng Nh\u01b0 lai.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003C\/div\u003E\r\n","singer":"1","casi":"Di\u1ec5m Li\u00ean"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155794-cong-duc-vo-luong.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463164-cong-duc-vo-luong.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463164-cong-duc-vo-luong.mp3
 • Quy Y Tam Bảo
 • Nguyên Khang
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630463257-quy-y-tam-bao.jpg
 • {"title":"Quy Y Tam B\u1ea3o","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EXin cho khói tr\u1ea7m h\u01b0\u01a1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EHóa \u0111ài mây ng\u0169 s\u1eafc\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EDâng lên vô s\u1ed1 Ph\u1eadt\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETôn Pháp, thánh hi\u1ec1n T\u0103ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENam mô Ph\u1eadt \u0111à da\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENam mô \u0110\u1ea1t ma da\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENam mô T\u0103ng già da\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EQuy m\u1ea1ng l\u1ec5 m\u01b0\u1eddi ph\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETh\u1ebf Tôn \u0111\u1ea5ng l\u01b0\u1ee1ng túc\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1eadc \u0111\u1ea1o s\u01b0 sáng ng\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETôn pháp, thuy\u1ec1n tu\u1ec7 giác\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u01b0a ng\u01b0\u1eddi qua b\u1ebfn mê.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EQuy m\u1ea1ng T\u0103ng hi\u1ec1n thánh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110oàn th\u1ec3 s\u1ed1ng l\u1ee5c hòa\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThân g\u1edfi trong cõi t\u1ea1m\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETâm h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 l\u1ea1c bang.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EH\u01b0 không dù v\u1ee1 nát\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELòng con không \u0111\u1ed5i thay\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENguy\u1ec7n \u0111\u1eddi \u0111\u1eddi quy m\u1ea1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBa ngôi báu m\u01b0\u1eddi ph\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"5","casi":"Nguy\u00ean Khang"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155807-quy-y-tam-bao.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463257-quy-y-tam-bao.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463257-quy-y-tam-bao.mp3
 • Gia Tài Bậc Thánh
 • Ngọc Hạ
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630463357-gia-tai-bac-thanh.jpg
 • {"title":"Gia T\u00e0i B\u1eadc Th\u00e1nh","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ES\u1edbm mai h\u1ea7u Th\u1ebf tôn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EVào thôn quê kh\u1ea5t th\u1ef1c\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENhìn dáng ng\u01b0\u1eddi r\u1ea1ng r\u1ee1\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETh\u1ea5y t\u1ef1 hào bi\u1ebft bao.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENh\u1edb l\u1eddi m\u1eb9 d\u1ea1y b\u1ea3o\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECh\u1eafp tay h\u1ecfi Ph\u1eadt \u0111à\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENg\u01b0\u1eddi làm \u0111\u1ea5ng xu\u1ea5t th\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EGia tài hãy cho con.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENày con th\u01a1 yêu d\u1ea5u\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EMu\u1ed1n xin gia tài nào\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EV\u01b0\u01a1ng cung \u0111\u1ea7y phi\u1ec1n não\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EHay giáo pháp nh\u01b0 lai.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EM\u1ed9t gia tài b\u1ea5t t\u1eed\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EM\u1ed9t gia tài phù du\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECon thích gia tài nào\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EH\u1ee1i con th\u01a1 d\u1ea5u yêu.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELàm con b\u1eadc xu\u1ea5t th\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETh\u1eeba k\u1ebf th\u1ea5t thánh tài\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETín, t\u1ecbnh gi\u1edbi, tàm, quý\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThí, trí hu\u1ec7, \u0111a v\u0103n.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELàm con b\u1eadc xu\u1ea5t th\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETh\u1eeba k\u1ebf th\u1ea5t thánh tài\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u01b0\u1edbc ra ngoài ba cõi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1eddi \u0111\u1eddi th\u01b0\u1eddng an vui.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"11","casi":"Ng\u1ecdc H\u1ea1"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155824-gia-tai-bac-thanh.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463357-gia-tai-bac-thanh.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463357-gia-tai-bac-thanh.mp3
 • Quét Sạch
 • Thiên Tôn
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630463476-quet-sach.jpg
 • {"title":"Qu\u00e9t S\u1ea1ch","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:rgb(0, 0, 205); font-size:14pt\"\u003EGió l\u1ea1nh bi\u1ebft thu sang\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003ELá r\u01a1i nghe xào x\u1ea1c\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003ENg\u01b0\u1eddi khoác y ho\u1ea1i s\u1eafc\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003EQuét s\u1ea1ch lá vàng r\u01a1i.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003EAi bi\u1ebft \u0111\u1eddi tóc tr\u1eafng\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003EVì yêu ki\u1ebfp vô th\u01b0\u1eddng\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003EM\u1ed9t l\u1eddi kinh không nh\u1edb\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003ET\u1ef1 h\u1ecfi, sao t\u01a1 v\u01b0\u01a1ng?\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003ELá r\u01a1i, r\u01a1i trên m\u1eb7t \u0111\u1ea5t\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003ELá r\u1ee5ng, r\u1ee5ng gi\u1eefa cõi lòng\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003EQuét ngang b\u1edd h\u01b0 \u1ea3o\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003ECát b\u1ee5i cu\u1ed1n chiêm bao\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003EQuét ngang b\u1edd huy\u1ec5n t\u01b0\u1edbng\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003ECát b\u1ee5i cu\u1ed1n t\u01a1 v\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003ENh\u01b0 thiên th\u1ea7n quét lá\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003ESay ca khúc ph\u1ea1m âm\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003EBuông ch\u1ed5i bên cõi m\u1ed9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size:14pt\"\u003EB\u01b0\u1edbc lên b\u1edd t\u1ecbch không.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"9","casi":"Thi\u00ean T\u00f4n"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155863-quet-sach.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463476-quet-sach.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463476-quet-sach.mp3
 • Chuyện Chàng Vô Não
 • Diễm Liên
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630463594-chuyen-chang-vo-nao.jpg
 • {"title":"Chuy\u1ec7n Ch\u00e0ng V\u00f4 N\u00e3o","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EChuy\u1ec7n x\u01b0a ng\u01b0\u1eddi k\u1ec3 r\u1eb1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECó chàng tên Vô Não\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETin theo l\u1eddi tà \u0111\u1ea1o\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETr\u1edf thành k\u1ebb sát nhân.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EGi\u1ebft ng\u01b0\u1eddi, ch\u1eb7t ngón tay\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EK\u1ebft thành xâu chu\u1ed7i h\u1ea1t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELàm ph\u1ea9m v\u1eadt hi\u1ebfn t\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EGieo tang tóc kinh hoàng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EPh\u1eadt th\u01b0\u01a1ng chàng Vô não\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EHi\u1ec7n th\u1ea7n thông khai th\u1ecb\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ES\u1ef1 s\u1ed1ng m\u1ea5t \u0111i r\u1ed3i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EAi có th\u1ec3 h\u1ed3i sinh?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ES\u1ef1 s\u1ed1ng m\u1ea5t \u0111i r\u1ed3i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EAi có th\u1ec3 h\u1ed3i sinh?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELành thay chân di\u1ec7u pháp\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EKhi\u1ebfn t\u01b0\u1edbng c\u01b0\u1edbp quay \u0111\u1ea7u\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThành T\u1ef3 kheo thoát t\u1ee5c\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1ea7y t\u1eeb ái bao dung.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EHãy th\u1eafp lên ng\u1ecdn n\u1ebfn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EGi\u1eefa bóng t\u1ed1i l\u1ea7m than\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EMàn \u0111êm li\u1ec1n tan bi\u1ebfn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENh\u01b0 tr\u0103ng thoát mây che.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"1","casi":"Di\u1ec5m Li\u00ean"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155877-chuyen-chang-vo-nao.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463594-chuyen-chang-vo-nao.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463594-chuyen-chang-vo-nao.mp3
 • Nữ Nhân Xuất Thế
 • Quỳnh Vy
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630463672-nu-nhan-xuat-the.jpg
 • {"title":"N\u1eef Nh\u00e2n Xu\u1ea5t Th\u1ebf","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EHoa phù dung t\u01b0\u01a1i th\u1eafm\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EKiêu sa trong n\u1eafng vàng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EHoàng hôn v\u1eeba buông xu\u1ed1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EH\u01b0\u01a1ng s\u1eafc \u0111ã tàn phai.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EDung nhan \u0111\u1eddi con gái\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENh\u01b0 hoa n\u1edf l\u1ea1i tàn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EDìu nhau qua m\u1ea5y n\u1ebbo\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EMà ch\u01b0a kh\u1ecfi l\u1ea7m than.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENam mô \u0111\u1ee9c Nh\u01b0 lai\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EXót th\u01b0\u01a1ng ph\u1eadn con gái\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1eddi hoa ph\u1ea5n l\u1ea1c loài\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETrôi n\u1ed5i gi\u1eefa tr\u1ea7n ai.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETóc xanh nay c\u1eaft b\u1ecf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENguy\u1ec7n theo d\u1ea5u chân ng\u01b0\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EXa r\u1eddi tâm phi\u1ec1n não\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EVào ni\u1ebft bàn th\u1ea3nh th\u01a1i.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1eddi n\u1eef nhân xu\u1ea5t th\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EXin m\u1eb7c áo Thi\u1ec7n Th\u1ec7\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELên tòa sen b\u1ea5t nhi\u1ec5m\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u01b0\u1edbc vào nhà Nh\u01b0 lai.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"10","casi":"Qu\u1ef3nh Vy"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155893-nu-nhan-xuat-the.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463672-nu-nhan-xuat-the.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463672-nu-nhan-xuat-the.mp3
 • Nhân Quả
 • Nguyên Khang
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630463747-nhan-qua.jpg
 • {"title":"Nh\u00e2n Qu\u1ea3","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ESóng có khi còn m\u1ea5t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBi\u1ec3n c\u1ea3 nào \u0111\u1ea7y v\u01a1i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThi\u1ec7n ác qua bao \u0111\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENhân qu\u1ea3 v\u1eabn còn \u0111ây.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ED\u1ea5u mình trong bi\u1ec3n th\u1ee9c\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EV\u1ecdng kh\u1edfi theo sóng tâm\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1ee7 duyên sinh báo \u1ee9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EKhông phân bi\u1ec7t thánh phàm.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETh\u1ebf Tôn hành b\u1ed1 thí\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EPh\u01b0\u1edbc trí ch\u1eb3ng ai b\u1eb1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ESao còn \u0103n lúa ng\u1ef1a\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ESu\u1ed1t ba tháng mùa m\u01b0a?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EVì x\u01b0a buông l\u1eddi ác\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EGieo \u0111au kh\u1ed5 cho ng\u01b0\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENghi\u1ec7p nhân gi\u1edd k\u1ebft trái\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThành qu\u1ea3 báo hôm nay.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENh\u01b0 m\u01b0a r\u01a1i xu\u1ed1ng bi\u1ec3n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EL\u1edbn lên cùng \u0111\u1ea1i d\u01b0\u01a1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EHóa thân thành con sóng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u01b0a thuy\u1ec1n ngàn kh\u01a1i xa.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENg\u01b0\u1eddi \u0111i trong t\u0129nh l\u1eb7ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENghe sóng nghi\u1ec7p lao xao\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1ee7 duyên sinh báo \u1ee9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EM\u1ed9t t\u01a1 hào không sai.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"5","casi":"Nguy\u00ean Khang"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1631155908-nhan-qua.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463747-nhan-qua.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630463747-nhan-qua.mp3