VIEN PHAT HOC

Đại giới đàn

Hình ảnh Đại giới đàn Thương Na Hòa Tu và Khai giảng năm học mới 2021

 22/06/2021

Vào sáng sớm ngày 5 tháng 6 năm 2021, trong không khí trang nghiêm nơi Chánh điện, chúng tôi nhận thấy trong Đại Giới Đàn có đầy đủ Tam sư, Thất chứng, Tứ vị Dẫn thỉnh và Tả hữu Giám đàn, cùng nội đàn, ngoại hộ đăng Đàn Truyền giới cho Chúng Sa Di Ni, Chúng Thức Xoa Ma Na và Chúng Bồ Tát Xuất gia. Và buổi chiều là là Lễ Đăng Đàn Truyền Giới cho chúng Bồ Tát tại gia, chúng Thập Thiện và chúng Thọ Tam Quy Ngũ Giới.

Xem chi tiết