Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Chương trình Cao Đẳng

Giáo trình đào tạo Lớp Cao Đẳng Phật Học:

 1. Kinh Trường bộ
 2. Kinh Tương ưng bộ
 3. Pháp Uẩn Túc Luận
 4. Tánh Không Luận
 5. Thành Duy Thức Luận
 6. Câu Xá Luận
 7. Kinh Tăng Nhất A hàm
 8. Kinh Lăng Già yếu lược
 9. Phật thừa tông yếu luận
 10. Toát yếu Vi Diệu Pháp
 11. Kinh Pháp Hoa yếu lược
 12. Kinh Hoa Nghiêm yếu lược
 13. Kinh Lăng Nghiêm yếu lược
 14. Kinh Trường A hàm
 15. Tập dị môn luận
 16. Tiểu bộ kinh
 17. Đại Thừa Chỉ Quán Luận
 18. Nhân Minh Luận
 19. Yếu chỉ Thiền tông
 20. Yếu chỉ Mật tông
 21. Yếu chỉ Tịnh độ tông
 22. Yếu chỉ Luật tông

BỒ ĐỀ PHẬT QUỐC TV- 57.15